Добро пожаловать на форум Serjmin

Молдавский паспорт

Список форумов Форумы Молдавское гражданство

Описание: Полезные сведения о получении гражданства Молдавии. Этапы оформления. Клятва на верность Молдовы. История, культура, обычаи.
Модератор: superb

#421 фазан79 » 08.11.2019, 16:04

Срочно! ПСРМ выдвигает вотум недоверия молдавскому правительству Санду 08.11.2019
https://press.try.md/item.php?id=1042831352

В Кишинёв прилетел Саакашвили
Источник: http://aif.md/v-kishinjov-priletel-saakashvili/
© aif.md

РЕАКЦИЯ ПРОТЕСТУЮЩИХ НА ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ. МАЙЯ САНДУ ВЫШЛА К ПРОТЕСТУЮЩИМ
https://nokta.md/reaktsiya-protestujushhih-na-vot ... andu-vyshla-k-protestujushhim/
Rzeczpospolita Polska! https://www.youtube.com/watch?v=A5kGigZHed4
Гражданин: СССР, РБ, Украины, РМ... Жыве Беларусь!))
"Власть всегда опасна - она привлекает худших, развращает лучших"...
фазан79
Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 4
Лояльность: 0
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 6 лет 5 месяцев

#422 фазан79 » 30.11.2019, 20:20

Rzeczpospolita Polska! https://www.youtube.com/watch?v=A5kGigZHed4
Гражданин: СССР, РБ, Украины, РМ... Жыве Беларусь!))
"Власть всегда опасна - она привлекает худших, развращает лучших"...
фазан79
Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 4
Лояльность: 0
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 6 лет 5 месяцев

#423 фазан79 » 11.12.2019, 13:23

нашёл ещё какой то румынский новостной канал; https://stirileprotv.ro/protvnews/ (LIVE PROTV NEWS)
Новости это лучше всего, так как обстановка постоянно меняется, а также ведущие разговаривают хорошим поставленным румынским языком.
Rzeczpospolita Polska! https://www.youtube.com/watch?v=A5kGigZHed4
Гражданин: СССР, РБ, Украины, РМ... Жыве Беларусь!))
"Власть всегда опасна - она привлекает худших, развращает лучших"...
фазан79
Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 4
Лояльность: 0
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 6 лет 5 месяцев

#424 фазан79 » 22.12.2019, 13:12

Rzeczpospolita Polska! https://www.youtube.com/watch?v=A5kGigZHed4
Гражданин: СССР, РБ, Украины, РМ... Жыве Беларусь!))
"Власть всегда опасна - она привлекает худших, развращает лучших"...
фазан79
Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 4
Лояльность: 0
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 6 лет 5 месяцев

#425 фазан79 » 29.02.2020, 11:38

Обратите внимание на статью 2, а также статью 4...!!
Закон о гражданстве Румынии от 1923г
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G38K8CVYIGL70X03UOA4QC1E7IC

REGULAMENT din 1 noiembrie 1923
pentru aplicarea dispoziţiunilor tratatelor de pace şi anexelor lor cu privire la constatarea drepturilor de a dobândi naţionalitatea română şi a pierderii acestei naţionalitati
EMITENT
MINISTERUL DE INTERNE
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 1 noiembrie 1923

Скрытый текст
Capitolul 1 Dispoziţiuni generale

§ 1. - Dobândirea naţionalităţii române


Articolul 1

Naţionalitatea română fiind recunoscută de plin drept şi fără nici o formalitate, persoanelor prevăzute prin tractatele de pace şi prin anexele lor, prezentul regulament stabileşte modul cum se constata existenta condiţiunilor cerute pentru dobândirea de plin drept a acestei naţionalitati precum şi pentru pierderea naţionalităţii române prin efectul dispoziţiunilor acelor tractate şi anexe.
Lucrările se vor face pe baza prescripţiunilor din tractate şi a legiuirilor existente în momentul punerii în vigoare a tractatelor. Pe baza acestor lucrări se vor forma liste pe comune de persoanele cari au obţinut naţionalitatea română pe baza tractatelor de pace.

Articolul 2

Sînt consideraţi ca supuşi români de plin drept şi fără nici o formalitate, în sensul dispoziţiilor tractatelor în vigoare:
a) Persoanele care aveau indigenatul (apartinenta) în vreuna din comunele din: Transilvania, Banat, Crisana, Satmar şi Maramures precum şi din Bucovina la data intrării în vigoare a tractatelor.
Prin indigenat se înţelege apartinerea la o comuna, dobandita în conformitate cu legile ungare sau austriace.
b) Persoanele de naţionalitate austriaca, ungara sau rusa, cari, deşi nedomiciliate la data punerii în vigoare a tractatelor pe teritorii azi române, însă sînt născute pe acele teritorii din părinţi domiciliaţi acolo.
Prin domiciliul părinţilor se înţelege pentru Bucovina sau Transilvania, Banat, Crisana, Satmar şi Maramures indigenatul comunal, definit în alineatul a, iar pentru Basarabia domiciliul administrativ definit mai jos;
c) Supusii fostului imperiu al Rusiei, stabiliţi pe teritoriul Basarabiei, adică acei cari potrivit legilor ruse, aveau domiciliul administrativ în Basarabia la data de 27 Martie 1918.
Prin domiciliul administrativ, după legiuirile ruse, se înţelege locul unde persoana îşi are aşezarea stabilă sau chiar instalatia casnica determinata de funcţiunea, profesiunea, ocupatiunea permanenta sau de proprietăţi imobiliare cu condiţiunea de a fi înscrisă acolo în registrele clasei din care făcea parte, sau în registrele autorităţilor din Basarabia competente în trecut pentru liberarea de paşapoarte interne sau externe, în listele de sortari sau în listele mitricale;
d) Supusii austriaci şi ungari, precum şi persoanele fără nici o naţionalitate (heimatlos) care aveau la punerea în vigoare a tractatelor domiciliul în actualul teritoriu al României.
Domiciliul pentru teritoriile alipite, se stabileşte în modul arătat la punctul b, alin. II;
e) Românii de origina din teritoriile fostei monarhii austro-ungare atribuite astăzi statelor mostenitoare (Regatul sarb-croato-sloven: Cehoslovacia, Polonia, Italia, Austria şi Ungaria), precum şi Românii de origina din teritoriile fostului imperiu rus cari potrivit tractatelor, vor fi făcut opţiune pentru naţionalitatea română înaintea autorităţilor locale din aceste tari sau înaintea oricărei autorităţi române.

Articolul 3

Evreii locuind pe unul din teritoriile României la data punerii în vigoare a tractatelor şi cari nu se pot prevala de nici o naţionalitate, îşi vor regula drepturile în conformitate cu dispoziţiunile art. 133 din Constituţie.

Articolul 4

Dobândirea naţionalităţii române în condiţiunile prevăzute mai sus, de către soţ şi părinte, atrage după sine obţinerea acelei naţionalitati pentru sotia şi copiii aflaţi sub puterea părintească.

Articolul 5

Naţionalitatea română se dobîndeşte de plin drept prin singurul fapt al naşterii pe teritoriul român, de orice persoană care nu se poate prevala de o alta naţionalitate de naştere.

перевод;

Скрытый текст
ПОЛОЖЕНИЕ от 1 ноября 1923 г.
за применение положений мирных договоров и приложений к ним, касающихся установления прав на получение румынского гражданства и утраты этого гражданства
ЭМИТЕНТА
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Опубликовано в ОФИЦИАЛЬНОМ МОНИТОРЕ №. 172 от 1 ноября 1923 г.
Глава 1 Общие положения

§ 1. - Приобретение румынского гражданства


Статья 1

Будучи полностью признанным и без каких-либо формальностей румынским гражданством, лицам, предусмотренным в мирных договорах и приложениях к ним, данное положение устанавливает, каким образом устанавливается наличие условий, необходимых для полного приобретения этого гражданства, а также для утраты румынского гражданства в результате действия, и положений этих договоров и приложений.
Работы будут выполнены на основе положений договоров и действующего законодательства на момент вступления договоров в силу. На основании этих работ будут составлены списки общин лиц, которые получили румынское гражданство на основании мирных договоров.

Статья 2

Они считаются румынскими подданными с полным правом и без каких-либо формальностей в значении положений действующих договоров:
а) Лица, имевшие представителей (принадлежащих) в любой из коммун из Трансильвании, Баната, Крисаны, Сатмара и Марамуреша, а также из Буковины на дату вступления в силу договоров.
Под индигенатом понимается принадлежность к общине, приобретенной в соответствии с венгерским или австрийским законодательством
b) Лица австрийской, венгерской или российской национальности, которые, хотя и не проживают на дату вступления в силу договоров на румынских территориях сегодня, родились на этих территориях от родителей, проживающих там.
Местожительство родителей означает для Буковины или Трансильвании, Баната, Крисаны, Сатмара и Марамуреса общинное положение, определенное в пункте а, а для Бессарабии - административное место жительства, определенное ниже;
в) подданные бывшей российской империи, основанной на территории Бессарабии, то есть те, кто в соответствии с российским законодательством имел административное место жительства в Бессарабии 27 марта 1918 года.
Под административным местом жительства, после российского законодательства, понимается место, где человек имеет постоянное поселение или даже домашнюю обстановку, определяемую функцией, профессией, постоянным занятием или недвижимостью с условием регистрации там в регистрах класса, частью которого он был, или в записи бессарабских властей в прошлом, уполномоченных выдавать внутренние или внешние паспорта, в сортировочных списках или в митральных списках;
d) австрийские и венгерские подданные, а также лица без гражданства (heimatlos), имевшие при вступлении в силу договорных мест жительства на нынешней территории Румынии.
Место жительства для присоединяемых территорий устанавливается в порядке, указанном в пункте b. II;
e) румыны, происходящие на территориях бывшей австро-венгерской монархии, которые сегодня принадлежат наследующим государствам (Сербско-Хорватско-Словенское королевство: Чехословакия, Польша, Италия, Австрия и Венгрия), а также румыны, происходящие на территориях бывшей Российской империи, которые в соответствии с договорами будут иметь возможность получить румынское гражданство перед местными властями в этих странах или перед любой румынской властью.

Статья 3

Евреи, проживающие на одной из территорий Румынии на дату вступления в силу договоров и которые не могут полагаться на какую-либо национальность, будут регулировать свои права в соответствии с положениями ст. 133 Конституции.

Статья 4

Приобретение румынского гражданства на условиях, указанных выше, мужем и родителем влечет за собой получение этого гражданства для жены и детей, находящихся под родительской властью.

Статья 5

Гражданство Румынии полностью приобретается по единственному факту рождения на румынской территории любым лицом, на которое не может полагаться другое гражданство по рождению.

§ 2. - Утрата румынского гражданства в результате действия варианта


Статья 6

Лица старше 18 лет, которые потеряли свое австрийское, венгерское или российское гражданство и полностью приобрели румынское гражданство в соответствии с договорами и конвенциями, имеют право выбирать в рамках условий, предусмотренных договорами и конвенциями, любое гражданство, которое они могут иметь. открыт этими договорами и конвенциями.
Статья 7

Лица старше 18 лет предусмотрены в абз. б в ст. 2, бывшие австрийские или венгерские подданные имеют право отказаться от румынского гражданства путем заявления, сделанного перед иностранными местными властями, или румынскими в стране, где они проживают. В этом случае они перестанут считаться румынами.
Заявления об отказе от румынского гражданства, сделанные после 27 марта 1918 года, или которые будут сделаны в будущем бывшими российскими подданными старше 18 лет в категории, представленной в пар. б в ст. 2 произвести все правовые последствия в отношении их гражданства.

Статья 8

Все те, кто воспользовался правом выбора для иностранного гражданства, обязаны, согласно договорам, в течение 12 месяцев после даты предоставления права на перемещение своего места жительства в государство, в котором они выбрали.
Административные и полицейские власти обязаны принять все меры для строгого соблюдения этих положений.
Вышеуказанные лица смогут забрать свое движимое имущество любого вида, без взимания платы за это при любом плате за выезд.
Эти лица обязаны соблюдать законы и правила, касающиеся иностранцев, пока они проводят в стране после выбора.

Статья 9

Лица, которые имели коренную принадлежность (принадлежность) на территории, находились под суверенитетом румынского государства, но эта территория впоследствии, вследствие действия мирных договоров, была передана другому государству, утратив румынское гражданство с момента отступления.
Однако, если эти лица до этого переселения фактически переселили свое местожительство на территорию, являющуюся частью Королевства Румыния сегодня, они сохраняют свое румынское гражданство.
§ 3. - Положения, общие для предыдущих пунктов


Статья 10

Выбор или отказ могут быть результатом официального заявления или некоторых неопровержимых фактов.

Статья 11

Вариант, а также формальный отказ являются результатом письменного или устного заявления. Округ или префектура полиции в избирательном округе, в котором фактически проживает данное лицо, является единственным компетентным органом, получившим официальные объявления об опционах в будущем.
Орган, получивший опционное заявление или письменный отказ, проверит личность декларанта, упомянув документы, удостоверяющие личность, представленные в декларации, а для декларации устного варианта заключит отчет перед двумя известными свидетелями, которые подпишут декларантом, если он знает книгу ,
Органы, получившие опционные заявления, выпустят свидетельства о получении или подготовку таких протоколов.

Статья 12

Вариант иностранного гражданства или отказа от румынского вытекает из:
а) регистрация в избирательных списках парламента, коммуны, округа и т. п. от иностранного государства с последующим осуществлением права голоса;
б) Получение функции или вступление в армию другого государства без отправки румынского правительства.
Этот вариант также может возникнуть в результате любых обстоятельств, которые могут отменить это решение, таких как:
1. Использование заграничного паспорта или другого подобного акта, если румынский паспорт не может быть получен.
2. Любое заявление, сделанное для получения репатриации из Румынии.
Статья 13

Выбор или отказ от супруга влечет за собой выбор супруга, а выбор и отказ от родителей влечет за собой супругу детей в возрасте до 18 лет.
Опекун и отказ от ребенка, находящегося под опекой родителей, будет сделан опекуном.

Статья 14

Заявление об отказе или отказе является окончательным. После этого он больше не может быть отозван.
Опцион или отказ для лиц, упомянутых в предыдущей статье, освобождаются, если они приобретают право отказаться или отказаться от своего имени до истечения сроков, установленных договорами.

Статья 15

Положения статей 9, 10, 11, 12 и 13 касаются вариантов или отказов, сделанных после вступления в силу их договоров и приложений.

Статья 16

Выборы, сделанные до вступления в силу договоров, независимо от того, были ли они сделаны в результате официального заявления, сделанного в соответствии с действующими положениями, или из-за неопровержимых фактов, подобных тем, которые упомянуты в статье 12, являются действительными и могут привести к утрате румынского гражданства.

Статья 17

Власти, получившие декларации об опционе на получение иностранного гражданства, а также об отказе от румынского гражданства, сделанные лицами, родившимися на нынешней территории страны, обязаны объявить об этом мэрией коммун, в которых эти лица родились. Номер и дата адреса, с которым было сделано сообщение, будут отмечены в опционе или заявлении об отказе или в протоколе.
Мэры примут меры, чтобы отметить декларацию на краю листа, где зарегистрировано рождение.
В тех частях страны, где служба гражданского состояния находится в компетенции религиозных властей, они обязаны сделать упоминание в свидетельстве о рождении соответственно после запроса мэра.
Запрещается выпускать любую выписку из свидетельства о рождении, в которой упомянутое заявление не будет упомянуто.
Статья 18

Все декларации об опционе или отказе будут представлены Министерству внутренних дел теми органами, которые их получили.
Фотографии лиц, выбравших другое гражданство, будут срочно подготовлены и представлены Министерством иностранных дел правительствам государств, в пользу которых оно было выбрано.


Глава 2 Поиск национальности

§ 1. - Формирование списков коммунами административными органами


Статья 19

Выявление лиц, которые полностью приобрели румынское гражданство на условиях, предусмотренных в мирных договорах и приложениях к ним, и формирование - совместно - списков, включающих этих лиц, будет осуществляться по всей стране в первую очередь администрацией, а во второй - центральной совместной комиссией, которая будет действовать в Бухаресте.

Статья 20

Административный орган, отвечающий за составление списков по коммунам, определяется следующим образом:
а) в старом королевстве: мэры городов-резидентов графств и администраторы мест;
б) В Трансильвании, Банате, Крисане, Сатмаре и Марамуреше: административные органы первого суда (первый и мэры муниципалитетов и городов с советом);
в) в Буковине: административные органы первого суда (префектуры округов и мэр Чернаути);
d) В Бессарабии: комиссии, составленные в городах-резидентах округа, мэра и начальника полиции, а также в остальной части Бессарабии из префекта и командира жандармерии.
Должностные лица административных органов, предусмотренных настоящей статьей, выполняют служебную работу.

Статья 21

Административная работа будет выполняться в соответствии с положениями статей 22, 23 и 24 для присоединяемых территорий и положений статьи 25 для старого королевства.
Статья 22

На прилегающих территориях работа начнется с составления подготовительных списков по следующим нормам:
Мэры всех городов и коммун на этих территориях в течение 30 дней с момента публикации в «Официальной газете» настоящих правил составят подготовительные списки в соответствии с формой, прилагаемой к инструкции.
Все жители коммун, которые приобрели румынское гражданство на основании мирных договоров и их приложений, будут включены в списки.
В праве каждого человека, члены семьи, которые получают свое гражданство в соответствии со ст. 4 регламента.
Ни в коем случае лица, потерявшие румынское гражданство в результате выбора или отказа, в соответствии со ст. 6 - 18 из правил.
Кроме того, лица, которые на основании договоров приобрели закон, в то же время, помимо румынского гражданства и гражданства другого государства-правопреемника Австро-Венгерской империи и Российской империи.
Списки будут отображаться в ратуше, как только они составлены. Работа дисплея будет подтверждена минутами, обученными мэром коммуны.
Списки будут отображаться не менее 30 дней.
Любой человек сможет запросить новые регистрации, удаления или исправления в соответствии с этими списками, направив в письменной форме свои обращения к мэру коммуны.
После заполнения списков администрациями обращения направляются в форме звонков в центральную смешанную комиссию.
Апелляции доставляются мэру, который поступает с ними в соответствии со ст. 26.
Статья 23

После подготовки подготовительных списков будут разработаны следующие правила:
а) Административные должностные лица, отвечающие за работу, будут перевозиться в соответствии с ранее установленным маршрутом, в каждую коммуну, и они будут работать там в дни, часы и в порядке, о которых они ранее будут информировать жителей посредством публикаций, сделанных соответствующими мэриями в соответствии с местными обычаями;
б) мэр коммуны предоставит им представленные списки, а также полученные жалобы. Он сможет одновременно представлять в виде заметок, отчета или мемуаров о своей работе или отдельно любые замечания, которые он должен будет сделать по апелляциям;
в) Сначала он изучит все возникающие споры, предоставив обоснованные решения по каждому из них. Затем он приступит к проверке списков, составленных мэром. С этой целью будут исследованы записи и документы в архиве ратуши или которые будут получены от других органов власти, что позволит установить положение каждого лица, которое приобрело румынское гражданство на основании своих договоров и приложений;
d) Это будет работать без вызова сторон, и если потребуется какое-либо разъяснение, можно будет позвонить и выслушать заинтересованные стороны или тех, кто обладает определенными знаниями, а также бывших или нынешних муниципальных или административных должностных лиц в данной местности. Будут сделаны краткие заметки, а оригинальные документы или копии, заверенные стороной и подтвержденные административным должностным лицом, могут быть остановлены;
д) Положение лиц, которые приобрели одновременно нескольких граждан, между которыми и гражданством Румынии, будет изучать только центральная смешанная комиссия. Действия лиц, попадающих в эту категорию, будут переданы в эту комиссию по поручению административных органов;
f) Работы будут завершены в каждой коммуне путем заключения отчета, в котором будут проходить все лица, которые, как было установлено, получили румынское гражданство. Протокол также будет подписан мэром коммуны.
Под присмотром административных должностных лиц, отвечающих за работу, в каждой коммуне будет составлен реестр лиц, чье румынское гражданство было найдено. В этом реестре будут переданы все лица, включенные в отчет. Их договоренность будет сделана на главе семьи, жене, переходящей в рубрике мужа и младших детей в том из родителей.
Реестр также будет проверен административным должностным лицом и будет отправлен мэру вместе с архивом соответствующих работ, в качестве доказательства. Доказательство и оригинал протокола, записанного установленными лицами, будут переданы в Министерство внутренних дел через префект округа;
g) Мэр будет держать регистры доступными жителям в течение часов отмены, чтобы консультироваться с ним. Сразу же после получения записей мэр объявит жителям, что реестр им доступен. Плакат будет храниться для всеобщего обозрения в течение 30 дней. Операция будет определена протоколом, составленным мэром, в двух экземплярах.
Статья 24

В Бессарабии управление работами имеет префект. Решения принимаются только тогда, когда оба члена комиссии согласны. В случае расхождений каждый из них формирует память, и субпрефект немедленно представляет отчеты и соответствующие документы через префектуру округа в центральную смешанную комиссию.

Статья 25

В старом королевстве работа будет выполняться в городах, расположенных в ратуше, и в остальной части страны в администрациях сетки в соответствии со следующими нормами:
а) бывшие австрийские или венгерские подданные, а также иностранцы без какой-либо национальности (heimatlos), которые отвечают условиям, установленным ст. Во втором пункте d этого правила, касающегося приобретения полного румынского гражданства, будут рассматриваться полномочия, определенные в ст. 20, в котором проживают избирательные округа, запрос на внесение в список, сопровождаемый всеми необходимыми документами;
б) Рассмотрение заявок будет проводиться без вызова сторон. Только если потребуется какое-то разъяснение, можно будет позвонить и выслушать заинтересованные стороны, а также бывших или нынешних муниципальных или административных чиновников из населенного пункта, а в важных случаях - любого человека, который может иметь знания. Кроме того, можно будет запрашивать записи и документы в архивах ратуши или других органов власти, тем самым устанавливая положение каждого лица, которое приобрело румынское гражданство на основании их договоров и приложений. Примечания будут приняты, и оригинальные документы или, по требованию сторон, заверенные копии части и сертификаты могут быть остановлены;
c) Работать в дни, часы и порядок, который будет установлен и предварительно отображен в помещениях органа;
г) Работы будут завершены для каждой коммуны путем заключения отчета, в котором будут проходить все лица из коммуны, получившие румынское гражданство.
Протокол также будет подписан мэром коммуны. В каждой коммуне будет сформирован реестр лиц, чье румынское гражданство установлено. В этом реестре будут переданы все лица, включенные в отчет.
Их регистрация будет сделана на главу семьи, жену, передающую в рубрике мужа и несовершеннолетних детей в той из родителей. Реестр также будет проверен административным должностным лицом, отвечающим за работу, и будет представлен мэру вместе с соответствующей частью архива, в качестве доказательства. Доказательства и оригинал протокола, записанного установленными лицами, будут переданы в Министерство внутренних дел через префектуру округа.
e) Мэр будет держать регистры доступными для жителей в течение часов отмены. Сразу после получения реестра мэр объявит жителям, опубликовав, что реестр доступен для исследования. Плакат будет храниться для всеобщего обозрения в течение 30 дней. Операция будет определена протоколом, составленным мэром, в двух экземплярах.
Статья 26

Любой человек, недовольный допуском, упущением или отклонением списка, его или других, сможет в течение 30 дней обратиться в центральную смешанную комиссию без предъявления списков в коммунах с просьбой о его регистрации или другом упущении. или отклонены местной комиссией, либо удалены из этих списков.
Министерство внутренних дел имеет такое же право.
Апелляция подается в местную ратушу, которая через обычную папку направляет ее в министерство внутренних дел, чтобы передать ее в центральную смешанную комиссию.
Мэр приложит к актам комиссии заверенные копии любых документов в архиве мэрии в связи с делом.
И мэр, и любой посреднический орган могут проводить наблюдения с представлением файла в виде заметок, отчетов или кратких воспоминаний.
Запрещено подавать файл в любой орган более трех дней с даты регистрации.

Статья 27

Регистрация в общинных списках гражданства является окончательной для лиц, в отношении которых центральная смешанная комиссия не была обжалована.
За исключением случаев, когда были обнаружены важные действия, которые не были рассмотрены при формировании списков, или было бы установлено, что действия, на основании которых была сделана регистрация, не соответствуют истине.
Министерство внутренних дел, а также любой гражданин Румынии смогут подать в центральную смешанную комиссию на основании предыдущего параграфа запросы на пересмотр записей в списке, а также документы, на которых они основаны.

Статья 28

Лица, чье положение не было изучено административными властями первого суда, не теряют тем самым своих прав на румынское гражданство, которое они смогут использовать после центральной совместной комиссии в соответствии со ст. 32, п. 5.

Статья 29

Административная работа будет завершена для аннексированных территорий в течение максимум 4 месяцев с момента публикации в «Официальном мониторе» этого правила, а для старого королевства - в течение максимум 2 месяцев с той же даты.

§ 2. - Центральная объединенная комиссия
Статья 30

Рядом с министерством внутренних дел создается центральная объединенная комиссия, состоящая из 3 членов, из которых один член Высшего кассационного суда по делам или почетный, назначаемый министерством юстиции в качестве президента, член постоянного административного совета, назначаемого министерством внутренних дел. внутренний, а также член, делегированный министерством иностранных дел, среди членов консультативного совета этого департамента.
При назначении членов, упомянутых выше, одно из соответствующих министерств и один заместитель будут выполнять те же условия в случае отсутствия владельца.
Секретарь постоянного административного совета будет выполнять функции секретаря комиссии.

Статья 31

Решения комиссии принимаются большинством ее членов.
Комиссия также сможет работать с двумя членами, но президент не обязательно присутствует. В случае расхождения решение будет перенесено на другой день, когда комиссия будет работать в полном объеме.

Статья 32

Комиссия упадет:
1. Решать в первой и последней инстанции о гражданстве Румынии лица, которые приобрели по закону на основании договоров одновременно гражданство Румынии и другое гражданство.
2. Окончательно разрешить апелляции, касающиеся общинных списков гражданства, сформированных административными властями, и расхождений, возникающих в комиссиях, которые работают в Бессарабии, в случае ст. 24 из этого правила.
3. Принимать решения по заявкам о пересмотре записей в общих списках гражданства, составленных на основании ст. 27 регламента.
4. Определить гражданство лиц, предусмотренных в ст. 9, а также для проверки всех вариантов, выведенных из фактов, указанных в ст. 12.
5. Заполнить, после завершения административной работы, списки окончательных гражданств путем регистрации лиц, которые, хотя и получили полное румынское гражданство на основании договоров, не учитывались при формировании общинных списков по различным причинам.
6. Проверьте в случае сомнений или необходимости содержание различных документов о гражданстве, используемых в любом органе.
7. Дайте заключение и консультации по любому вопросу, касающемуся установления гражданства на основании настоящего Регламента.
8. Решать вопросы о пересмотре в случаях, предусмотренных ст. 35.
Статья 33

Случаи будут расследованы и разрешены в течение 30 дней с даты получения и регистрации.
Это исследование будет проводиться без цитирования сторон, только на основании документов в файле, причин, указанных в запросе на апелляцию в отчетах, которые им будут представлены.
При необходимости стороны могут быть призваны и могут быть обязаны совершать другие действия.
Комиссия сможет запросить у любого органа власти исследование, которое она сочтет необходимым, или сообщить о необходимых действиях, а также выслушать или сделать так, чтобы его услышали, в важных случаях, любой человек может. дать полезную информацию.

Статья 34

Решения центральной комиссии являются окончательными. Они будут кратко мотивированы в законе и на самом деле.
Решения, касающиеся изменения списков гражданства, будут сообщены в соответствующие мэрии, чтобы внести их в румынский национальный реестр, под дисциплинарным взысканием в случае отклонений.

Статья 35

Может потребоваться пересмотреть окончательные решения Центральной объединенной комиссии:
1. Если после вынесения решения доказательственные документы были обнаружены, партия не смогла их представить.
2. Если центральная комиссия вынесла решение, не зная решительных действий, которые им не были показаны, или основанных на действиях, которые впоследствии были признаны не соответствующими истине.
3. Если оставшиеся окончательные работы административных органов первого суда или решения центральной комиссии с точки зрения гражданства лица противоречат выводам судебного органа, который, будучи регулярно уведомленным, окончательно вынес бы решение о гражданстве кого-либо.

Статья 36

Запрос о пересмотре будет направлен в центральную смешанную комиссию, либо со своей стороны, либо любым гражданином Румынии, либо Министерством внутренних дел и будет рассмотрен в соответствии со ст. 33 и 34 регламента, называя тех, кто в законе.
Проверка может быть инициирована самой комиссией.

Статья 37

Положение, разработанное центральной комиссией и утвержденное решением Министерства внутренних дел, определит другие правила и детали для рассмотрения апелляций и проверок, а также порядок работы и внутреннюю службу комиссии.


Глава 3 Различные положения

§ 1. - Свидетельства о гражданстве
Статья 38

Коммунальные органы уполномочены выдавать свидетельства о гражданстве только в пределах содержания румынского регистра гражданства лицам, зарегистрированным в них.
Сертификаты будут соответствовать модели, установленной Министерством внутренних дел. В них будут указаны основание для получения гражданства и порядковый номер записи в реестре гражданства. Сертификаты, выданные таким образом, будут служить всем румынским властям в качестве доказательства для подтверждения румынского гражданства на основании их договоров и приложений.
Сертификаты гражданства действительны в течение 3 лет с даты их выдачи.

Статья 39

Люди, которым необходимо доказать свое румынское гражданство властям зарубежных стран, смогут использовать свидетельства о гражданстве, выданные мэрией. Однако они передадут их для проверки и подтверждения в Министерство внутренних дел, которое является единственным компетентным органом, который нацеливает такие сертификаты для внешнего использования по смыслу Римской конвенции от 6 апреля 1922 года.
Подпись Министерства внутренних дел будет легализована Министерством иностранных дел.

§ 2. - Компетенция властей


Статья 40

Административные полномочия определяются ст. 20 и центральная смешанная комиссия имеет для решения вопросов гражданства права, предусмотренные настоящим постановлением.
Министерство внутренних дел не может определить применимость действующих законов на землях, приложенных к положениям мирных договоров, заключенных после войны 1914-1918 годов.
Министерство юстиции заполняет формы, необходимые для получения гражданства, на основании положений, предусмотренных в Конституции, гражданском кодексе и организационном регламенте этого министерства.
Министерство иностранных дел вынесло решение по вопросам гражданства, возникающим в отношениях с иностранными властями. В таких случаях толкование, данное Министерством иностранных дел, будет иметь решающее значение, согласно ст. 1 его органического закона, когда между различными министерствами будут возникать различия в толковании, касающиеся вопросов гражданства, вытекающих из положений различных договоров. То же самое будет в случае, предусмотренном ст. 32, п. 7.
Никакой орган, кроме вышеперечисленных, не вправе принимать решения об установлении качества румынского гражданина, а также о выдаче свидетельств о гражданстве или аналогичных актов. Это без ущерба для искусства. 7 Конституции.
Статья 41

Румынское гражданство сторон, вытекающее из положений договоров, заключенных после войны 1914-1918 гг., Будет установлено в судебных органах на основании свидетельств, предусмотренных ст. 38.

Статья 42

Установление гражданства, вытекающее из этих договоров, также может быть обусловлено судебными решениями, которые не могут быть подтверждены каким-либо общим законом, изданным до даты опубликования этого правила, а также сертификатами, выданными Министерством иностранных дел до этой даты.
Лица, обладающие такими документами, будут зарегистрированы в общих списках гражданства, отозвав свои предыдущие справки, которые будут храниться в архиве.


Глава 4 Заключительные положения


Статья 43

Инструкции, необходимые для применения этого правила, будут поддерживаться Министерством внутренних дел.

Статья 44

Расходы, понесенные в результате применения этого правила, будет нести Министерство внутренних дел, которое также будет закупать реестры, материалы для отмены и печатные материалы.
:clap: :clap: :biggrin:

Добавлено спустя 1 час 23 минуты 53 секунды:
Просто замечательно! У меня мой предок 4-го колена Иоан, гражданин Румынии - родился в Бессарабии в 1848г, женился в 1869г, умер в 1920г. Все справки из Национального архива Молдовы, имеются у меня на руках!
То есть этим доказывается его проживание на этих территориях там в 1918г...и до 1920г.

Иоан также родил дочь Александру в 1882г, мою про-бабушку, которая согласно указанного выше закона даже не обязана была там проживать, и получила гражданство Румынии автоматически ПО ПРАВУ КРОВИ! Это произошло потому что её отец Иоан проживал в Бессарабии на момент 1918г, и моя пробабушка родилась также в этом месте в Бессарабии.
Этот закон прямо под мой случай прописали...)) whistle :clap:

Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Ну а далее сработала уже статья 4, которая дала также автоматически гражданство Румынии супругу моей пробабушки - Антоний, точно также на основании этой статьи 4 получили автоматически гражданство Румынии без всяких формальностей и их все несовершеннолетние на тот момент дети...в том числе и моя бабушка Анастасия! Именно так там и прописано - НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ВЛАСТЬЮ РОДИТЕЛЕЙ!

Добавлено спустя 1 час 11 минут 56 секунд:
Песня посвящается всем тем у кого такие же основания, и мне Победителю!) :smoke:
https://www.youtube.com/watch?v=fEEAloKuIAA
Rzeczpospolita Polska! https://www.youtube.com/watch?v=A5kGigZHed4
Гражданин: СССР, РБ, Украины, РМ... Жыве Беларусь!))
"Власть всегда опасна - она привлекает худших, развращает лучших"...
фазан79
Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 4
Лояльность: 0
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 6 лет 5 месяцев

#426 фазан79 » 05.03.2020, 15:52

Сегодня получил на свою эл. почту ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ответ из АНЧ от вице-Президента - Мариуса!!
Ураааааа!!!!!!!!!!!!!!! .............Я Победил!!!!!!!!!!!!!!

Скрытый текст
№ХХХХХ/ANC / 2020

Господин ХХХХХХХХ,

Относительно: приобретение румынского гражданства

В результате петиций, обращенных к Администрации Президента, Генеральному Секретариату правительства, Министерству иностранных дел и Министерству внутренних дел, переданных Национальному органу по гражданству, а также непосредственно нашему учреждению, мы сообщаем вам следующее:

Вы можете претендовать на получение / восстановление румынского гражданства в соответствии с арт. Одиннадцать из закона о румынском гражданстве
№. 21/1991, переиздан, согласно которому:

(1) лица, которые были румынскими гражданами, но потеряли румынское гражданство по своим необлагаемым причинам или которым это гражданство было изъято без их воли, а также их потомки до III степени, по запросу могут восстановить или получить румынское гражданство, с возможностью сохранения иностранного гражданства и установления места жительства в стране или с его сохранением за рубежом, если они отвечают условиям, предусмотренным в настоящем документе. арт. Восемь Алин. (1) лит. b), c) и e).Документы подаются лично в дипломатические миссии Румынии за рубежом или в штаб - квартиру Национального органа по гражданству.

Информация о необходимых документах и условиях их формы отображается на сайте A. N. C. – http://cetatenie.just.ro - категории приложений / арт.11.

Впоследствии, в случае констатации выполнения или невыполнения законных условий для приобретения румынского гражданства, посредством мотивированного отчета комиссии по гражданству, заявление будет включено в распоряжение председателя Национального органа по гражданству, которое будет сообщено вам, по закону, заказным письмом.

С уважением,


Мариус-Сорин БОЗГАН


Вице-президент

Национальный орган по гражданству

:clap: :clap: whistle https://www.youtube.com/watch?v=d_DvYjKtRnw
Rzeczpospolita Polska! https://www.youtube.com/watch?v=A5kGigZHed4
Гражданин: СССР, РБ, Украины, РМ... Жыве Беларусь!))
"Власть всегда опасна - она привлекает худших, развращает лучших"...
фазан79
Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 4
Лояльность: 0
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 6 лет 5 месяцев

#427 фазан79 » 22.08.2020, 01:21

Румынское ТВ https://stirileprotv.ro/protvnews/

Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Привет всем заскучавшим по Фазану, :lol: а также армии моих поклонников.
Вот и подошла история, в которой Фазан показал всем пример, как нужно бороться за свои права...и идти всегда до самого конца только вперёд!! :clap:

Нашлись акт/записи о смерти моих прадедов!!!!!!!!!!!

Мой прадед Антоний умер в 1960г на территории бывшей Румынии (г. Черновцы)!
А его жена, моя прабабушка Александра умерла в 1955г в Херсонской области.

Полученный ответ Мин-юста Украины, я опубликовал в своей теме, стерев там свои персональные данные...
Там уже более 141 тысячи просмотров!

Теперь осталось дело техники...дождаться получения БЕСПЛАТНО этих вытягов СОС в моём ЗАГС, г. Минска. Надеюсь, что в этих вытягах будут заполнены графы, подтверждающие их места рождения (по имеющимся у меня справкам их СОР), а также национальность.

Вероятно; Антоний был Поляк, а Александра - Румынка/Молдованка.

Уже теперь можно говорить о том, что по Антонию есть основания, так как он совершил брак с Александрой в Бессарабии в 1900г...родил там же последнего зафиксированного ребёнка в 1911г, а затем умер на территории Черновцов в 1960г. Таким образом доказывается его проживание на территории бывшей Румынии за период 1918г - 1940г.
По крайней мере мне известны кучи примеров когда люди восстанавливали гражданство Румынии по имеющимся документам своих предков до 1918г, и после 1940г, потому что эти документы были зарегистрированы на бывших землях, и территориях Великой Румынии!

Что скажете скептики?))

Подведём итог; имеются документы о рождении/проживании/смерти моего предка Иоана в Бессарабии (1848 - 1920), который в 1918г стал гражданином Румынии, умерев там же в 1920г. Далее имеются документы о рождении/проживании в Бессарабии (пока до 1911г) его дочери Александры, которая вместе со своим мужем Антонием, получили гражданство Румынии на основании закона о гражданстве 1923г, который прописывает в статье 2 возможность получить это гражданство даже не проживая там, для тех кто родился там в Бессарабии от родителей проживавших там ранее и на момент 1918г.
Далее мои прадеды Александра, и Антоний утрачивают гражданство Румынии по мимо своей воли, став насильно гражданами СССР.
Более того, Антоний умер на территории Буковины в г. Черновцы! Буковина - это бывшая территория Румынии.

Финита ля комедия господа скептики...вы припёрты к стенке! Алес капут, сдавайтесь))
Кроме того кому то придётся сесть в лужу дважды, так как по мимо гражданства Румынии Фазан получит ещё карту Поляка по документам дубликатам, выданным после 1991г...Вытяг СОС Антония с указанной национальностью уже направлен в ЗАГС г. Минска!!

Как считаете в случае чего Фазан сможет получить зелёную карту Румына по всем имеющимся документам, и основаниям?
Напоминаю регламент о гражданстве Румынии от 1923г. http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G38K8CVYIGL70X03UOA4QC1E7IC
Rzeczpospolita Polska! https://www.youtube.com/watch?v=A5kGigZHed4
Гражданин: СССР, РБ, Украины, РМ... Жыве Беларусь!))
"Власть всегда опасна - она привлекает худших, развращает лучших"...
фазан79
Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 4
Лояльность: 0
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 6 лет 5 месяцев

#428 фазан79 » 04.11.2020, 12:24

1) REGULAMENT nr. 1.131 din 14 mai 1924
privitor la dobândirea naţionalităţii române prin naturalizare şi la redobandirea acestei naţionalitati
EMITENT
CONSILIUL DE MINIŞTRI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 16 mai 1924
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28044


2) REGULAMENT din 1 noiembrie 1923
pentru aplicarea dispoziţiunilor tratatelor de pace şi anexelor lor cu privire la constatarea drepturilor de a dobândi naţionalitatea română şi a pierderii acestei naţionalitati
EMITENT
MINISTERUL DE INTERNE
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 1 noiembrie 1923
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G38K8CVYIGL70X03UOA4QC1E7IC
Rzeczpospolita Polska! https://www.youtube.com/watch?v=A5kGigZHed4
Гражданин: СССР, РБ, Украины, РМ... Жыве Беларусь!))
"Власть всегда опасна - она привлекает худших, развращает лучших"...
фазан79
Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 4
Лояльность: 0
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 6 лет 5 месяцев

#429 фазан79 » 05.11.2020, 09:34

Arhivele Militare Naționale Române
http://amnr.defense.ro/pages/view/123
Rzeczpospolita Polska! https://www.youtube.com/watch?v=A5kGigZHed4
Гражданин: СССР, РБ, Украины, РМ... Жыве Беларусь!))
"Власть всегда опасна - она привлекает худших, развращает лучших"...
фазан79
Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 4
Лояльность: 0
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 6 лет 5 месяцев

#430 фазан79 » 02.02.2021, 11:27

Управление документооборота и петиций, Государственная канцелярия Республики Молдова

022-250-341

электронная почта:
[email protected]
Rzeczpospolita Polska! https://www.youtube.com/watch?v=A5kGigZHed4
Гражданин: СССР, РБ, Украины, РМ... Жыве Беларусь!))
"Власть всегда опасна - она привлекает худших, развращает лучших"...
фазан79
Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 4
Лояльность: 0
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 6 лет 5 месяцев

#431 фазан79 » 09.02.2021, 07:27

1848г, 1850г, 1859г, 1869г, 1871г, 1873г, 1875г, 1877г, 1879г, 1882г, 1884г, 1886г, 1887г, 1888г, 1890г, 1891г, 1892г, 1894г, 1895г, 1896г, 1897г, 1899г, 1902г, 1904г, 1909г, 1920г
Годы проживания в Бессарабии моего предка, гражданина Румынии - Иоана.
Rzeczpospolita Polska! https://www.youtube.com/watch?v=A5kGigZHed4
Гражданин: СССР, РБ, Украины, РМ... Жыве Беларусь!))
"Власть всегда опасна - она привлекает худших, развращает лучших"...
фазан79
Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 4
Лояльность: 0
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 6 лет 5 месяцев

#432 фазан79 » 11.03.2021, 16:35

Программа изучения румынского языка
https://www.languagecourse.net/ru/romanian-slovar ... CR9Az-H03RtHS7bkH9MnEuADT6wLTI
Rzeczpospolita Polska! https://www.youtube.com/watch?v=A5kGigZHed4
Гражданин: СССР, РБ, Украины, РМ... Жыве Беларусь!))
"Власть всегда опасна - она привлекает худших, развращает лучших"...
фазан79
Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 4
Лояльность: 0
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 6 лет 5 месяцев

#433 фазан79 » 16.03.2021, 11:33

"Одесское консульство уже работает, а вот записи на присягу говорят нет... и типо будет в апреле,конец апреля. ...."

Выходит как ранее обещалось с 15 марта 2021г, так и открылось. Интересно принимают ли там досары на восстановление гражданства?
Кстати ранее сообщали, что в Черновцах Консульство Румынии уже тоже работает.
Rzeczpospolita Polska! https://www.youtube.com/watch?v=A5kGigZHed4
Гражданин: СССР, РБ, Украины, РМ... Жыве Беларусь!))
"Власть всегда опасна - она привлекает худших, развращает лучших"...
фазан79
Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 4
Лояльность: 0
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 6 лет 5 месяцев

#434 фазан79 » 15.04.2021, 20:09

Ну что ж, продолжаю цикл публикаций своей супер интересной истории восстановления гражданства Румынии по своим предкам. В начале марта 2021г, я написал обращение с вопросами, во все уполномоченные органы Румынии на предмет того;

1) есть ли у меня основания для восстановления гражданства Румынии?
2) когда я смогу подать свой пакет документов на гражданство в Консульстве
Румынии в Минске, учитывая тот момент, что моя заявка на "е-консуляте" висит (на превалидации) ещё с февраля 2020г?

Ровно через месяц я получил первый бюрократический ответ из МИД Румынии. Перевод и сам этот ответ прилагаю ниже:

Министерство иностранных дел
Консульский отдел
06.04.2021
Господин XXXXXXXXXX

На ваш запрос относительно подачи файла для восстановления румынского гражданства в посольство Румынии в Минске, в дополнение к ответам, отправленным Министерством иностранных дел в 2019 и 2020 годах, мы сообщаем следующее:

В соответствии с положениями ст. 16 Закона о румынском гражданстве № 21/1991, с последующими поправками и дополнениями, компетенция проверять и удостоверять выполнение любых условий, предусмотренных Законом для предоставления или восстановления румынского гражданства, принадлежит исключительно комиссии по гражданству в Национальном органе по гражданству (ANC).
Следовательно, румынские дипломатические представительства и консульства за рубежом (MD / OC) не могут ожидать выполнения правовых условий, их роль в рамках соответствующей процедуры ограничивается приемом заявлений о предоставлении / восстановлении румынского гражданства вместе с подтверждающими необходимыми документами, а также к передаче этих файлов в ANC, чтобы принять решение.

Принимая во внимание предложенные объяснения, мы рекомендуем вам обратиться в желаемом направлении в Национальное управление по вопросам гражданства при Министерстве юстиции, ул. Смырдан № 3, сектор 3, Бухарест, тел. 037/2042003, адрес электронной почты: [email protected]

С УважениемКстати АНЧ ещё мне не ответил, ожидаю. Но в порыве возмущения, вспоминая предыдущий ответ АНЧ (март 2020г) в котором чётко было указано, что я имею право подать свой досар на выбор, либо в консульство, либо в Бухарест....мною было написано сразу же следующее обращение во все инстанции, в котором я чётко выразил своё негодование тем, что если бы я хотел бы, то уже давно подал бы свой пакет документов, как они мне постоянно советовали из МИД Румынии начиная с 2019г подаваться в самом Бухаресте...а раз они сами в своём ответе указали свою роль только, как отправителя документов, то будьте добры исполнять закон, и принять мой пакет документов для отправки в АНЧ!
Эта жалоба была разослана во все инстанции Румынии: Администрация Президента, Правительство, АНЧ, МИД, Консульство и так далее!

На удивление на следующий день откликнулся Консул Румынии в Минске, и прислал мне на эл. почту следующий ответ:

Bună ziua,În legătură cu solicitarea dvs. şi urmare răspunsului primit de la MAE, vă pot programa pentru depunerea actelor/documentelor, la data de 10.05.2021, ora ХХ:ХХ.

Vă rog să-mi confirmaţi prezenţa la Ambasadă la data şi ora stabilită.Cu stimă,

Consul

перевод:

...Добрый день,


В связи с вашим запросом и после ответа, полученного из МИД, могу назначить вам подачу документов 10.05.2021, время ХХ: ХХ.

Пожалуйста, подтвердите своё присутствие в Посольстве в назначенный день и время.

С уважением
Консул....


Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Это именно тот новый Консул, который 1 год назад перед самой пандемией в начале марта 2020г отказал мне в подаче моих же документов...
Разумеется я сразу же подтвердил своё согласие на этот приём на 10 мая 2021г))


Вывод: Консульство Румынии в Минске уже осуществляет приём документов на гражданство Румынии!
Я также не питаю иллюзий, ибо уже таких встреч с 2019г было у меня штук 8...с двумя Консулами один из которых уже сменился, а вот этот новый в январе 2020г заступил на вахту и боевое дежурство.
Кстати 1 год назад, этот новый Консул абсолютно не владел русским языком, поэтому приходилось с ним объясняться "на пальцах" и на том "багаже знаний", который я приобрел, изучая самостоятельно лимбу с 2019г...Плюс тогда на приёме была также молдаванка, которая периодически по его просьбе переводила некоторые его слова мне.

Добавлено спустя 59 секунд:
Моё изучение лимбы выражалось только в запоминании словаря - карточек (прошёл почти все уровни от А1 до С1, то есть от 3000 до 5000 слов), и периодического просмотра ТВ - Румынии + иногда редко радио...но разговорной практики было ноль, потому что не с кем говорить. Ранее я оценивал своё знание лимбы на 30%. Это я понял в прошлогодней поездке в Кишинёв за положительным получением булетина за 1 сутки, где слышал отрывки чужих разговоров на румынском языке...а также когда ехал в маршрутке, и слушал молдавское радио с песнями.
Теперь вероятно уровень уже 35%, может 40%. Цели изучать усердно никогда не ставил, потому что понимал, что после подачи документов у меня будет ещё 3 года впереди минимум! Поэтому учил нерегулярно "левой ногой", периодически забрасывая на потом. Язык нравится, очень интересный...потому что максимально приближен к вымершему латинскому языку.

В общем думал сначала скрыть от всех предстоящую эту подачу своих доков на гражданство Румынии (если она ещё состоится), но потом подумал, что это будет неправильно. Особенно после того как была закрыта моя мега-популярная семейная румынская тема на уже там 211 тыс. + просмотров. Я понял, что теперь сам Бог велел продолжать рассказывать мою увлекательную, и главное ПРАВДИВУЮ историю личного опыта получения гражданства Румынии без всяких прекрас, и приукрашиваний. Многим этот богатый опыт уже помог, или поможет.
Здесь уже дело принципа. Потому что самое главное в жизни - это правда и принципы!

Касательно ранее озвученных в мою сторону многочисленных угроз от моих "поклонников" (писавших всякую чушь якобы от моего имени), то напоминаю им, что в Украине уже заведено уголовное дело по одному такому факту написания запроса в минюст Украины якобы от моего имени. А в рф следственный комитет проводит следствие, мониторя периодически все мои темы и чаты. Так что во всех нужных мне странах в том числе и в Румынии/Польше (+ Консульствах) уже давно предупреждены об "лже-писарях", пишущих ересь якобы от имени Фазана/Манкурта... :smoke: :smoke:
Кому интересно продолжение дальше, то всё будет выложено в моём телеграмм-чате.

Слава Румынии и Польше!

image (1) (wecompress.com).jpeg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Rzeczpospolita Polska! https://www.youtube.com/watch?v=A5kGigZHed4
Гражданин: СССР, РБ, Украины, РМ... Жыве Беларусь!))
"Власть всегда опасна - она привлекает худших, развращает лучших"...
фазан79
Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 4
Лояльность: 0
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 6 лет 5 месяцев

#435 фазан79 » 25.06.2021, 21:06

Jur să fiu devotat patriei şi poporului român
să apăr drepturile şi interesele naţionale
să respect Constituţia şi legile României
Rzeczpospolita Polska! https://www.youtube.com/watch?v=A5kGigZHed4
Гражданин: СССР, РБ, Украины, РМ... Жыве Беларусь!))
"Власть всегда опасна - она привлекает худших, развращает лучших"...
фазан79
Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 4
Лояльность: 0
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 6 лет 5 месяцев

#436 Ольга » 29.07.2021, 01:32

Подскажите пожалуйста, собрала документы на гражданство Молдовы по рождению в г. Дубоссары в 1972г. (уехала в 1986). Свидетельства о рождении мое и мамы с папой имею (на русском + молдавской кирилицей). Моя молдавская родня говорит, что прежде чем документы подавать в паспортный стол, нужно в Загсе сделать перерегистрацию свидетельств о рождении.
Так ли это? (не пойму зачем) и нужно ли переводить документы с молдавской-кирилицы на молдавскую-латиницу?
Ольга
Новичок
Новичок
Репутация: 0
Лояльность: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29.07.2021
С нами: 9 месяцев 18 дней

#437 фазан79 » 17.11.2021, 12:59

Я, гражданин Беларуси, Молдовы и Украины, недавно подал пакет документов для восстановления гражданства Румынии по моим предкам, рождённым и проживавшим в Бессарабии до 1940г., на условиях, предусмотренных ст. 11 Закона о румынском гражданстве № 21/1991

Прилагаю официальный ответ властей Румынии об этом;

.....Сертификат

Настоящим удостоверяется, что г-н XXXXXXX XXXXXX, гражданин страны Республика Беларусь, проживает; г. Минск, ул. ХХХХХХХХХХ, кв. ХХ, родился XX.XX.1979, в Минске, Беларусь, по паспорту № XX, выдан XX, действителен до XX, подан в посольство Румынии в Минске XX.11.2021 г. с заявлением о восстановлении румынского гражданства на условиях, предусмотренных ст. 11 Закона о румынском гражданстве № 21/1991, переиздано, с последующими поправками и дополнениями.

Соответствующий Ваш запрос будет отправлен следующим дипломатическим курьером в Национальный орган по вопросам гражданства при Министерстве юстиции Румынии, чтобы инициировать соответствующую процедуру обработки и урегулирования. Информацию о статусе заявления можно запросить только в Национальном органе по гражданству.

Этот сертификат выдается лицу, ранее назначенному для работы в компетентных румынских и иностранных органах.....https://www.youtube.com/watch?v=5G1183RdrUc

:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:

https://www.youtube.com/watch?v=A5kGigZHed4

whistle whistle whistle whistle whistle whistle whistle whistle
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Rzeczpospolita Polska! https://www.youtube.com/watch?v=A5kGigZHed4
Гражданин: СССР, РБ, Украины, РМ... Жыве Беларусь!))
"Власть всегда опасна - она привлекает худших, развращает лучших"...
фазан79
Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 4
Лояльность: 0
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 6 лет 5 месяцев

Пред.

Вернуться в Молдавское гражданство

Кто сейчас на сайте (по активности за 5 минут)

Сейчас этот форум просматривают: 1 гость

cron